Công ty Cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội (HFC: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HFC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.5419E12   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.3198E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.056E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1733.9904    
P/E dự kiến   7.6125    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A