Công ty Cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội (HFC: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HFC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.23E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.02E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   600.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1674.8771    
P/E dự kiến   15.1056    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A