Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề (HEV: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HEV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.1787953935E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.3E9   2.211176077E9   96.14
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   1.738133862E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1300.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
PE dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A