Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội (HES: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HES năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.335367E11   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.3923E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.0514E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   543.3103    
PE dự kiến   23.5593    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A