Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HEP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.708E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.959E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   659.8333    
PE dự kiến   15.1553    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A