Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HEM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.0E11   1.32243647665E11   132.24
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2728.9322    
PE dự kiến   5.5333    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A