Công ty Cổ phần Kinh doanh Nước sạch Hải Dương (HDW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HDW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.20346053388E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.4E10   6.2738855482666664E10   138.39
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.72E10   4.9999704926666664E10   137.87
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   853.1334    
PE dự kiến   14.3002    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A