Công ty Cổ phần Kinh doanh Nước sạch Hải Dương (HDW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HDW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   426,014,171,085   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   34,000,000,000   54,885,273,466   161.43
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   27,200,000,000   43,710,404,825   160.7
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   853.13    
PE dự kiến   12.89    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A