Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container (HDO: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HDO năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.16E11   1.1223739308266667E11   38.97
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.0E9   5.404381654666667E9   45.04
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   601.6091    
P/E dự kiến   3.4906    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A