Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container (HDO: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HDO năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.1047504868E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -2.3528526395E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.0E9   -2.3528526395E10   -470.57
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   297.2673    
PE dự kiến   2.3548    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A