Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container (HDO: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HDO năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   216,000,000,000   111,406,434,872   25.79
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9,000,000,000   1,929,712,330   10.72
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   601.61    
P/E dự kiến   3.99    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A