Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container (HDO: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HDO năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.16E11   1.83407609652E11   84.91
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.0E9   -3.4488137537E10   -383.2
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   535.0811    
P/E dự kiến   2.0558    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A