Công ty Cổ phần Dệt - May Huế (HDM: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HDM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1,514,000,000   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   92,000,000,000   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   72,739,190,811   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   7,273.92    
P/E dự kiến   4.5    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A