Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HDG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.317871E12   1.982946426747E12   85.55
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.89368E11   2.79738039899E11   96.67
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.31495E11   2.02946317293E11   87.67
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3047.943    
P/E dự kiến   9.5146    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A