Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HDG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2,317,871,000,000   745,095,828,096   16.07
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   289,368,000,000   12,759,978,182   2.2
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   231,495,000,000   -8,663,054,864   -1.87
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,047.94    
P/E dự kiến   7.91    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A