Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HDG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.812E12   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.058E11   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.447E11   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3221.8046    
P/E dự kiến   8.846    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A