Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HDG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.301946E12   1.297235904946E12   15.08
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.51283E11   1.56285477094E11   9.18
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.33785E11   7.2618528812E10   4.95
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   7730.6107    
PE dự kiến   4.7603    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A