Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HDG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.812E12   2.267966185027E12   80.65
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.058E11   3.35383609887E11   109.67
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.447E11   1.97927741404E11   80.89
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3221.8046    
P/E dự kiến   14.4329    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A