Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HDG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.317871E12   1.0711659104906666E12   34.66
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.89368E11   1.02106475592E11   26.46
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.31495E11   6.7137689118666664E10   21.75
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3047.943    
P/E dự kiến   7.7757    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A