Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HDG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.812E12   1.788208522042E12   31.8
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.058E11   7.8836785022E10   12.89
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.447E11   -4.536649694E10   -9.27
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3221.8046    
P/E dự kiến   9.8082    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A