Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HDG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.301946E12   1.793218732416E12   31.26
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.51283E11   2.995793004213333E11   26.39
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.33785E11   1.8560323054666666E11   18.97
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   7730.6107    
PE dự kiến   4.9155    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A