Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HDG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.301946E12   1.216092278366E12   14.13
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.51283E11   1.02073877384E11   6.0
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.33785E11   5.467416403E10   3.73
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   7730.5724    
P/E dự kiến   3.8031    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A