Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HDG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.301946E12   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.51283E11   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.33785E11   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   9661.2663    
P/E dự kiến   4.3835    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A