Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HDG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.812E12   1.4202353784293333E12   37.88
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.058E11   3.8129392976E10   9.35
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.447E11   -2.7580398453333332E10   -8.45
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3221.8046    
P/E dự kiến   10.7083    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A