Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu (HDC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HDC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.49454897424E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.3E11   7.8452455556E10   45.26
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.04E11   6.3351074446666664E10   45.69
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2081.8951    
PE dự kiến   6.9408    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A