Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu (HDC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HDC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.14596280846E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.3E11   1.0805220824E11   41.56
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.04E11   8.7139529406E10   41.89
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2081.8951    
PE dự kiến   6.6766    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A