Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu (HDC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HDC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.12E11   3.845481462546667E11   56.33
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.665E10   2.8981156064E10   32.61
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1527.8636    
P/E dự kiến   7.2978    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A