Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu (HDC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HDC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   512,000,000,000   380,727,055,750   37.18
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   66,650,000,000   29,373,606,258   22.04
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,680.65    
P/E dự kiến   7.14    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A