Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HDB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.933E12   4.1251E12   52.44
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.146E12   2.990576E12   47.53
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3206.9325    
PE dự kiến   11.5375    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A