Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á (HDA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HDA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.1E11   1.4300076166E11   34.05
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.7E10   9.446125076E9   17.49
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   8.16388044E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1700.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1017.3913    
P/E dự kiến   13.1709    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.1889%