Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á (HDA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HDA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.1E11   1.93993154587E11   92.38
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.7E10   2.2001987912E10   81.49
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   1.828211785E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1700.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
P/E dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A