Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á (HDA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HDA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   170,000,000,000   146,493,063,182   43.09
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   21,000,000,000   19,501,593,054   46.43
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   15,595,454,990   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,200   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,017.39    
P/E dự kiến   13.17    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.09%