Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á (HDA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HDA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.1E11   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.7E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1700.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1017.3913    
P/E dự kiến   13.1709    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.1683%