Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà HUD2 (HD2: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HD2 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   21,100,000,000   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   16,900,000,000   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,500   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,885.67    
P/E dự kiến   5.33    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A