Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng (HCT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HCT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.02087177982E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.515936482E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.755E9   2.002073586E9   57.04
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   870.3695    
P/E dự kiến   19.417    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A