Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng (HCT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HCT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.16270271401E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.350185267E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.755E9   1.870408214E9   106.58
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   870.3695    
P/E dự kiến   25.2766    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A