Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng (HCT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HCT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.19147869588E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.4E9   2.919300736E9   91.23
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.92E9   2.3178405893333335E9   90.54
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   952.1991    
PE dự kiến   24.5747    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A