Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng (HCT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HCT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.2276209396E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.4E9   5.50890794E9   114.77
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.32E9   4.378326352E9   50.68
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   952.1991    
P/E dự kiến   23.4195    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A