Công ty cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Hà Nội (HCS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HCS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.25E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.0E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2222.2222    
PE dự kiến   3.105    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A