Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HCM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.349816379385E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.039373E12   8.42185654984E11   81.03
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.18717E11   6.75480154372E11   82.5
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2708.3553    
PE dự kiến   10.3384    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A