Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HCM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.353660728476E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.039373E12   1.617888774324E12   38.92
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.18717E11   1.298522216028E12   39.65
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6318.764    
P/E dự kiến   9.8595    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A