Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HCM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7.34593E11   7.558151476133334E11   77.17
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.76357E11   3.792032569906667E11   75.57
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.01086E11   3.050214206306667E11   75.98
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2367.8588    
P/E dự kiến   11.7406    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A