Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HCM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7.34593E11   7.93676007525E11   108.04
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.76357E11   3.85383289422E11   102.4
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.01086E11   3.04530981303E11   101.14
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2322.2023    
P/E dự kiến   13.4786    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A