Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HCM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.508E11   4.61795520864E11   25.61
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.611E11   3.79572616456E11   26.28
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2785.0756    
P/E dự kiến   15.2599    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A