Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HCM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.5968895129466665E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.039373E12   1.004513223808E12   72.48
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.18717E11   8.044857027253334E11   73.7
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6319.4956    
PE dự kiến   8.8298    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A