Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HCM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   734,593,000,000   755,815,147,613.33   77.17
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   376,357,000,000   379,203,256,990.67   75.57
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   301,086,000,000   305,021,420,630.67   75.98
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,367.78    
P/E dự kiến   11.99    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A