Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HCM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.508E11   6.92600803983E11   153.64
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.611E11   5.54059163743E11   153.44
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2786.9026    
P/E dự kiến   28.311    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A