Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (HCD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HCD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.1E12   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.2E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.16E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1540.7407    
PE dự kiến   3.1154    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A