Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cẩm - Intimex (HCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HCC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.71355273836E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.3E10   3.857287994E10   83.85
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   3.1617360172E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2877.4353    
P/E dự kiến   9.7309    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A