Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HBS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2,000,000,000   2,103,113,129.33   78.87
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1,560,000,000   2,031,715,046.67   97.68
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   47.27    
P/E dự kiến   59.23    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A