Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HBS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.0084407969E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.0E9   2.262507125E9   75.42
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   2.262507125E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   59.0909    
PE dự kiến   44.0    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A