Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HBS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.526983548E9   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.5E9   2.894681088E9   57.89
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.95E9   2.894681088E9   74.22
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   59.0909    
P/E dự kiến   44.0    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A