Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HBS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0E9   2.1031131293333333E9   78.87
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.56E9   2.0317150466666667E9   97.68
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   47.2728    
P/E dự kiến   48.6538    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A