Công ty cổ phần HBI (HBI: OTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HBI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.65154E11   7.041818184E9   1.07
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.0633006929E10   6.757364408E9   5.51
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.5426961042E10   5.405891528E9   5.32
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   498.5679    
P/E dự kiến   52.1494    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A