Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng (HBH: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HBH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.77558335955E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.05E8   6.62546312E8   131.2
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   6.62546312E8   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   450.6769    
PE dự kiến   6.6567    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A