Công ty Cổ phần Sách-Thiết bị trường học Hà Tĩnh (HBE: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HBE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.6842687376E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0E9   1.236252768E9   15.45
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.144565288E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   957.8243    
P/E dự kiến   4.6981    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A