Công ty Cổ phần Sách-Thiết bị trường học Hà Tĩnh (HBE: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HBE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2,000,000,000   1,763,885,721   88.19
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1,710,656,025   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   957.82    
P/E dự kiến   4.7    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A