Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HBC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.35134653328E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   9.6164760717E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.28E11   7.54672097264E11   45.57
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6426.0391    
P/E dự kiến   9.7261    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A