Công ty Cổ phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa ốc Hòa Bình (HBC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HBC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   252,000,000,000   276,667,216,230   54.89
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,500   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,668.15    
P/E dự kiến   10.81    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.05%