Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HBC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.8201465133093E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.068E12   8.02040434826E11   75.1
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   6.37381499974E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6376.5512    
PE dự kiến   6.3514    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A