Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HBC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.6159430589866E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.068E12   7.37766757152E11   34.54
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   5.98553833366E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6376.5512    
P/E dự kiến   6.3514    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A