Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HBC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.6034530202419E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.077045646879E12   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.28E11   8.59729741713E11   103.83
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6376.5512    
P/E dự kiến   6.6415    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A