Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAX: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HAX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.385E12   2.879570512055E12   120.74
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.5E10   9.7714559151E10   217.14
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.6E10   7.9022909593E10   219.51
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2529.5938    
P/E dự kiến   16.4849    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A