Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAX: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HAX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.3E12   3.628240303052E12   42.19
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.2E11   5.6412545618E10   23.51
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.6E10   3.8259778208E10   19.93
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4112.6818    
P/E dự kiến   9.8962    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A