Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAX: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HAX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.3E12   3.117767769392E12   18.13
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.2E11   1.41631638464E11   29.51
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.6E10   1.11941651832E11   29.15
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4112.6818    
P/E dự kiến   12.4007    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A