Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAX: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HAX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.93713792848E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.45E11   1.1331838756E10   1.95
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.16E11   7.833426536E9   1.69
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3313.0174    
P/E dự kiến   4.7691    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A