Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAX: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HAX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4,756,006,125,845   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   145,000,000,000   124,586,955,131   85.92
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   116,000,000,000   98,570,797,594   84.97
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,325.77    
PE dự kiến   5.86    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A