Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAX: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HAX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.3E12   3.678970413284E12   64.17
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.2E11   1.0392286655733333E11   64.95
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.6E10   7.7854359396E10   60.82
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4112.6818    
P/E dự kiến   9.4829    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A