Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAX: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HAX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2,385,000,000,000   2,498,192,934,437.33   78.56
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   45,000,000,000   103,518,521,205.33   172.53
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   36,000,000,000   84,345,870,745.33   175.72
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,238.53    
P/E dự kiến   11.64    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A