Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAX: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HAX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.385E12   2.4981929344373335E12   78.56
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.5E10   1.0351852120533333E11   172.53
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.6E10   8.434587074533333E10   175.72
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2529.5938    
P/E dự kiến   15.8919    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A