Công ty Cổ phần Rượu Hapro (HAV: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HAV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0E7   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.6E7   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4.8516    
PE dự kiến   865.6883    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A