Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (HAT: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HAT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.4943920268E10   1.8967435103E10   126.92
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.1536736214E10   1.4908287583E10   129.22
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   3694.1198    
P/E dự kiến   9.5557    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A