Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (HAT: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HAT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.4442786687E10   5.71776009116E11   1169.62
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.9371829349E10   2.9738193462E10   76.76
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   2.379055477E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3694.1198    
P/E dự kiến   9.6369    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A