Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (HAT: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HAT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.4442786687E10   6.491431537013334E11   1991.82
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.9371829349E10   4.6210881864E10   178.91
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   3.6968705490666664E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
P/E dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A