Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (HAT: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HAT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.7397007149E10   8.811224968E9   8.04
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.1596405719E10   7.048979976E9   8.16
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6915.2756    
P/E dự kiến   5.2059    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A