Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (HAT: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HAT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.7397007149E10   5.2543881012E10   143.84
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.1596405719E10   4.1906743949333336E10   145.53
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6915.2756    
PE dự kiến   5.4951    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A