Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (HAT: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HAT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.4943920268E10   6.7137964965333336E10   336.95
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.1536736214E10   5.3300157846666664E10   346.5
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   3694.1198    
P/E dự kiến   14.8344    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A