Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (HAT: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HAT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.4442786687E10   2.88156670884E11   294.73
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.9371829349E10   3.21547964E8   0.41
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   2.57238372E8   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3694.1198    
P/E dự kiến   9.6369    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A