Công ty Cổ phần Hacisco (HAS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HAS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.98929164308E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   7.243251952E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.3E10   6.140152808E9   23.62
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1666.6667    
P/E dự kiến   5.046    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A