Công ty Cổ phần Hacisco (HAS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HAS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5,000,000,000   17,621,464,028   264.32
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   641.03    
P/E dự kiến   13.96    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A