Công ty Cổ phần Hacisco (HAS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HAS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.17981065508E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   7.115915228E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.3E10   6.269373596E9   12.06
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1666.6667    
P/E dự kiến   4.308    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A