Công ty Cổ phần Hacisco (HAS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HAS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.8113766282E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   4.35625158E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.1E10   8.05490616E9   36.61
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   705.1282    
P/E dự kiến   11.8418    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A