Công ty Cổ phần Hacisco (HAS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HAS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.9117791984266666E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   4.906803194666667E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.5E9   4.2461441693333335E9   57.9
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   705.1282    
PE dự kiến   13.1891    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A