Công ty Cổ phần Hacisco (HAS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HAS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.40545151205E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   6.677856024E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.5E9   5.585268916E9   101.55
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   705.1282    
PE dự kiến   13.4727    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A