Công ty Cổ phần Hacisco (HAS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HAS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.59489571532E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.3280129488E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.3E10   1.8711790001E10   143.94
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1666.6667    
P/E dự kiến   5.574    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A