Công ty Cổ phần Hacisco (HAS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HAS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.17507160392E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.770932984E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.1E10   3.541865968E9   8.05
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   705.1282    
P/E dự kiến   10.4945    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A