Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HAR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   50,000,000,000   2,135,528,476   1.07
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   40,000,000,000   1,356,115,912   0.85
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   394.67    
PE dự kiến   9.37    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A