Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HAR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.8683410062E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.5E10   1.5148241454E10   20.2
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.0E10   1.154570501E10   19.24
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   592.0073    
PE dự kiến   7.5675    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A