Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HAR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.7102688573333332E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.3E10   3.4100725545333332E10   77.5
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.64E10   2.1605135296E10   61.38
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   261.0499    
P/E dự kiến   30.7604    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A