Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HAR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.0746799144E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.5E10   6.015211704E9   2.01
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.0E10   3.84872604E9   1.6
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   592.0073    
P/E dự kiến   7.6013    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A