Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HAR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.38877029348E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.5E10   3.2310656522666668E10   32.31
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.0E10   2.5522609122666668E10   31.9
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   592.0073    
PE dự kiến   8.9357    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A