Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HAR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.6936473648E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.3E10   4.1083262001E10   124.49
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.64E10   2.7623557708E10   104.63
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   260.4832    
P/E dự kiến   38.5821    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A