Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HAR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.76666765964E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.5E10   7.95805473E9   5.31
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.0E10   5.366366324E9   4.47
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   592.0073    
P/E dự kiến   8.7837    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A