Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HAR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.698307237E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.3549E10   1.3287948556E10   28.21
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.8792E10   1.0326005074E10   27.47
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   185.8175    
P/E dự kiến   67.8085    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A