Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (HAP: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HAP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.87722782024E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0E10   1.0650730916E10   13.31
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   7.943976356E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   927.3284    
P/E dự kiến   5.931    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A