Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội (HAN: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HAN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.35E11   1.36196994542E11   50.44
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   957.121    
PE dự kiến   8.7763    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A