Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I (HAI: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HAI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.3314180270333333E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.05E11   6.052871972E10   43.23
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.4E10   4.8558413358666664E10   43.36
Cổ tức bằng tiền dự kiến   500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   716.1167    
P/E dự kiến   4.3987    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A