Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I (HAI: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HAI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.721260014793E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.05E11   5.5738091856E10   53.08
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.4E10   4.3749666648E10   52.08
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   459.8134    
P/E dự kiến   7.677    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A