Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I (HAI: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HAI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.03598791736E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.25E11   -6.2377811076E10   -24.95
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.0E11   -6.4508894576E10   -32.25
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   547.3969    
PE dự kiến   5.3891    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A