Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I (HAI: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HAI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.376771758348E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.05E11   7.114027071866667E10   50.81
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.4E10   5.6416540105333336E10   50.37
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   459.8134    
P/E dự kiến   17.1591    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A