Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I (HAI: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HAI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1,270,219,141,060   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   105,000,000,000   75,832,528,446   36.11
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   84,000,000,000   61,222,395,222   36.44
Cổ tức bằng tiền dự kiến   500   N/A   N/A
EPS dự kiến   716.12    
P/E dự kiến   5.54    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.13%