Công ty Cổ phần Vận tải và xếp dỡ Hải An (HAH: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HAH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   155,000,000,000   158,181,939,974   51.03
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   143,000,000,000   142,764,860,530   49.92
Cổ tức bằng tiền dự kiến   3,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   6,233.89    
P/E dự kiến   6.13    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.08%