Công ty Cổ phần Vận tải và xếp dỡ Hải An (HAH: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HAH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.55E11   1.4256369745066666E11   68.98
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.43E11   1.2851390310666667E11   67.4
Cổ tức bằng tiền dự kiến   3000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   6320.9507    
P/E dự kiến   6.0276    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A