Công ty Cổ phần Vận tải và xếp dỡ Hải An (HAH: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HAH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.17306665848E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.62E11   1.35335276296E11   20.89
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.5E11   1.2428550398E11   20.71
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4420.2457    
P/E dự kiến   5.1807    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A