Công ty Cổ phần Vận tải và xếp dỡ Hải An (HAH: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HAH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.91974251158E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.88335044762E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.32561E11   1.44808439562E11   54.62
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2749.675    
PE dự kiến   4.9642    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A