Công ty Cổ phần Vận tải và xếp dỡ Hải An (HAH: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HAH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.029661343696E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.62258407276E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.43162E11   1.3948983156E11   24.36
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2812.4943    
P/E dự kiến   4.9245    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A