Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HAG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.953080346E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.52E11   2.04433217E12   185.18
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.355243334E12   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2332.897    
P/E dự kiến   2.1475    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A