Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội (HAF: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ thực phẩm & thuốc

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HAF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.97207974338E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.0E9   2.1539029E9   17.95
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   1.269507734E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   900.0    
PE dự kiến   36.6667    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A