Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (HAD: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HAD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   18,000,000,000   18,782,904,793.33   78.26
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   4,500    
P/E dự kiến   10    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.04%