Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (HAD: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HAD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.56981039456E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.2973088801E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.5E9   1.0330659041E10   121.54
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2125.0    
PE dự kiến   10.4941    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A