Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (HAD: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HAD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.5391997849E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   9.959246972E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.5E9   7.967396662E9   46.87
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2125.0    
P/E dự kiến   21.6471    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A