Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (HAD: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HAD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.9116070328E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.2380631E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.5E9   2.59045048E9   7.62
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2125.0    
P/E dự kiến   21.8353    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A