Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội (HAB: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HAB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.57E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.256E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   628.0    
PE dự kiến   31.8471    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A