Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội (HAB: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HAB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   149,347,000,000   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   500,000,000   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   400,000,000   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   200.6    
PE dự kiến   138.58    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A