Công ty Cổ phần Xây dựng HUD101 (H11: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  H11 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.86E8   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.69E8   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   442.4528    
PE dự kiến   12.4307    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A