Công ty Cổ phần Xây dựng HUD101 (H11: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  H11 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.62E8   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   400.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   718.8679    
P/E dự kiến   17.6667    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A