Công ty Cổ phần Thuận Thảo (GTT: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GTT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.126E8   -2.4876886521E11   -27259.35
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   20.9779    
P/E dự kiến   15.8262    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A