Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn (GTS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GTS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.14034005732E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.2135E10   6.73969286E9   5.24
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.5708E10   5.391754288E9   5.24
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   918.1429    
P/E dự kiến   11.0005    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A