Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn (GTS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GTS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.186760577975E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.5873E10   4.6966296824E10   130.92
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.8698E10   3.762298366E10   131.1
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1006.9557    
PE dự kiến   8.4413    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A