Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn (GTS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GTS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.6092620928E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.2135E10   2.134879691E10   33.22
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.5708E10   1.7078077524E10   33.22
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   902.0426    
P/E dự kiến   11.086    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A