Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn (GTS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GTS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.324567336373334E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.2135E10   2.7474693828E10   64.12
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.5708E10   2.19273006E10   63.97
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   902.0426    
P/E dự kiến   13.8574    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A