Công ty cổ phần GTNFOODS (GTN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GTN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.155844037888E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.15043318104E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.25E11   3.458240736E10   7.68
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   900.0    
P/E dự kiến   18.1111    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A