Công ty cổ phần GTNFOODS (GTN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GTN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.944775327808E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.0154499412266666E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.25E11   2.7496611801333332E10   9.17
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   900.0    
P/E dự kiến   16.7222    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A