Công ty cổ phần GTNFOODS (GTN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GTN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.781383239038E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.42754675349E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.25E11   1.3912444408E10   6.18
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   900.0    
PE dự kiến   12.8889    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A