Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An (GTA: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GTA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.85798008104E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.78E10   2.2235984489333332E10   93.69
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.42E10   1.7759454258666668E10   93.8
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1444.5575    
PE dự kiến   9.9685    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A