Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An (GTA: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GTA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   491,062,680,093.33   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   14,300,000,000   17,731,686,976   93
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   11,440,000,000   14,127,749,580   92.62
Cổ tức bằng tiền dự kiến   800   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,163.78    
P/E dự kiến   11    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.06%