Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An (GTA: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GTA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.915826148586666E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.83E10   2.2210006874666668E10   91.02
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.4585E10   1.7698544886666668E10   91.01
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1483.7233    
P/E dự kiến   10.7163    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A