Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An (GTA: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GTA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.910626800933333E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.43E10   1.7731686976E10   93.0
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.144E10   1.412774958E10   92.62
Cổ tức bằng tiền dự kiến   800.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1163.7843    
P/E dự kiến   10.9986    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A