Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An (GTA: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GTA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.02226926512E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.78E10   1.8839414848E10   26.46
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.42E10   1.501553188E10   26.44
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1444.5575    
P/E dự kiến   9.2416    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A