Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An (GTA: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GTA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.59736985456E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.83E10   2.04336554E10   27.91
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.629172432E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1163.7843    
P/E dự kiến   11.0416    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A