Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An (GTA: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GTA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.4574857422E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.83E10   2.0323737264E10   111.06
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.4585E10   1.6193091351E10   111.03
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1483.7233    
P/E dự kiến   10.3456    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A