Công ty Cổ phần Vận tải Sản Phẩm khí Quốc Tế (GSP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GSP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.925745061884E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.2E10   8.8014322226E10   70.98
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.96E10   7.0580674654E10   71.15
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1653.3333    
P/E dự kiến   7.8024    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A