Công ty Cổ phần Vận tải Sản Phẩm khí Quốc Tế (GSP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GSP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.2E10   6.4153955474E10   61.69
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.16E10   5.1874727234E10   62.35
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1386.6667    
P/E dự kiến   9.8077    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A