Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn (GSM: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GSM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.23E10   2.5700612093E10   115.25
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.23E10   2.5700612093E10   115.25
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   780.7577    
P/E dự kiến   12.68    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A