Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn (GSM: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GSM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   22,300,000,000   13,633,757,057.33   45.85
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   22,300,000,000   13,633,757,057.33   45.85
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   780.76    
P/E dự kiến   11.16    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A