Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn (GSM: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GSM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.8613296108E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.4E7   -7.70283928E8   -1375.51
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.4E7   -7.70283928E8   -1375.51
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   0.4902    
P/E dự kiến   20197.4143    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A