Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn (GSM: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GSM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.3642253705333333E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.4E7   3.4890035018666664E10   186910.9
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.4E7   3.3135949514666668E10   177514.02
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   0.4902    
P/E dự kiến   23443.2816    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A