Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn (GSM: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GSM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.1472E10   -1.2392969596E10   -54.01
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.0899E10   -1.2856452936E10   -58.98
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   381.5909    
PE dự kiến   28.0405    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A