Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn (GSM: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GSM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.9207071372E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.4E7   5.050958288E9   18039.14
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.4E7   5.050958288E9   18039.14
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   0.4902    
P/E dự kiến   22372.2066    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A