Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn (GSM: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GSM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.54033460969E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.4E7   5.0191414686E10   358510.1
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.4E7   4.767142172E10   340510.16
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   0.4902    
P/E dự kiến   21217.4857    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A