Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (GMX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GMX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.0074398280933334E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.3128716213333332E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.526E10   1.9247711008E10   94.6
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2871.4177    
P/E dự kiến   8.7065    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A