Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (GMX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GMX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.00771315409E11   1.48885922608E11   18.54
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.2812165216E10   1.7611549688E10   19.3
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.9035302486E10   1.4118148472E10   18.54
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3581.8024    
P/E dự kiến   7.5381    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A