Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (GMX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GMX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.00771315409E11   1.9415778141E11   48.35
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.2812165216E10   2.6189598392E10   57.4
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.9035302486E10   2.1060998618E10   55.32
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3581.8024    
P/E dự kiến   7.2589    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A