Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (GMX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GMX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.26187104489E11   3.54730354632E11   39.21
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.5724868933E10   2.5090317472E10   24.38
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.0708519E10   1.0134847832E10   12.24
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3896.6453    
P/E dự kiến   5.9025    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A