Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (GMX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GMX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.00771315409E11   2.0639556114666666E11   77.1
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.2812165216E10   2.5604207445333332E10   84.18
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.9035302486E10   2.0603309272E10   81.18
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3581.8024    
P/E dự kiến   7.3427    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A