Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (GMX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GMX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   200,743,982,809.33   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   23,128,716,213.33   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   15,260,000,000   19,247,711,008   94.6
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,871.42    
P/E dự kiến   8.71    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A