Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (GMX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GMX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.05055202877E11   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.4674782695E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.058266063E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3872.963    
P/E dự kiến   6.1968    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A