Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (GMX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GMX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.26187104489E11   4.54130621348E11   100.39
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.5724868933E10   5.326146182E10   103.52
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.0708519E10   2.1630427674E10   52.23
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3896.6453    
PE dự kiến   6.1591    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A