Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (GMX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GMX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.26187104489E11   2.3791677454933334E11   78.89
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.5724868933E10   2.683315032E10   78.23
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.0708519491E10   2.1774359456E10   78.86
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3896.6454    
PE dự kiến   6.1591    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A