Công ty Cổ phần Gemadept (GMD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GMD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.731332525158E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.3E11   5.21167021034E11   49.17
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   3.92027485218E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4702.0797    
P/E dự kiến   6.529    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A