Công ty Cổ phần Gemadept (GMD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GMD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.7E12   3.750177361415E12   101.36
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.3E11   4.80223573859E11   111.68
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4702.0797    
P/E dự kiến   6.529    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A