Công ty Cổ phần Gemadept (GMD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GMD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3,700,000,000,000   3,597,905,671,890   48.62
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   430,000,000,000   483,224,895,184   56.19
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4,702.08    
P/E dự kiến   6.53    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A