Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai (GLW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GLW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.1527E10   4.7490707778E10   57.18
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.8824E10   -2.363152112E9   -6.28
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1045.7778    
P/E dự kiến   12.6222    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A