Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai (GLW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GLW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.1527E10   4.677495848E10   112.64
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.8824E10   -3.142885259E9   -16.7
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1045.7778    
PE dự kiến   7.6498    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A