Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện toàn cầu (GLT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GLT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.15E11   2.41929704351E11   112.53
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   4.6300296502E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.32E10   3.4344795479E10   148.04
Cổ tức bằng tiền dự kiến   280.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2853.1737    
P/E dự kiến   26.3917    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A