Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện toàn cầu (GLT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GLT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   210,000,000,000   120,560,875,457.33   43.06
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   20,000,000,000   15,460,259,213.33   57.98
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,179.17    
P/E dự kiến   14.68    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.06%