Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện toàn cầu (GLT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GLT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.15E11   2.4898374062266666E11   86.85
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   4.5407247281333336E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.32E10   3.4354602357333332E10   111.06
Cổ tức bằng tiền dự kiến   280.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2853.1737    
P/E dự kiến   22.3961    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0044%