Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện toàn cầu (GLT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GLT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.15E11   3.84450277728E11   44.7
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   5.0322913316E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.15E10   3.66270481E10   42.59
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2342.6104    
P/E dự kiến   18.9959    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A