Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện toàn cầu (GLT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GLT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.1E11   1.68042323573E11   80.02
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.0E10   2.6424659473E10   132.12
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2179.1724    
P/E dự kiến   19.2275    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A