Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh (GKM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GKM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.95E11   1.31210408116E11   33.64
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.5E9   4.821957406E9   25.38
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   703.7037    
PE dự kiến   21.0316    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A