Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh (GKM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GKM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.0E11   1.3944671700666666E11   52.29
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.98E10   5.671424764E9   21.48
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1396.8254    
PE dự kiến   10.3807    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A