Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh (GIL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GIL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1,100,000,000,000   1,459,069,466,256   66.32
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   65,000,000,000   128,822,651,090   99.09
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   4,678.75    
P/E dự kiến   13.06    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.03%