Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh (GIL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GIL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.1E12   1.29044612482E12   117.31
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.5E10   7.8992576652E10   121.53
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   4679.6533    
P/E dự kiến   10.2037    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A