Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh (GIL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GIL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2,253,686,028,802   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   206,915,555,534   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   163,115,633,576   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6,121.31    
PE dự kiến   6.37    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A