Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh (GIL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GIL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.058000178682E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.267493031E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.5E10   9.8142411844E10   57.73
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6121.3138    
P/E dự kiến   5.7014    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A