Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh (GIL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GIL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.8589980999413333E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.0100816973066667E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.5E10   7.817707659866667E10   68.98
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6121.3138    
P/E dự kiến   5.4727    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A