Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GHC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.612E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.921E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3863.9024    
P/E dự kiến   8.0313    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A