Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GHC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.543E10   4.8561234236E10   55.66
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.983E10   4.4005862034666664E10   55.16
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2918.5366    
P/E dự kiến   9.9708    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A