Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GHC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.543E10   7.5711593402E10   115.71
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.983E10   6.9161192327E10   115.6
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2918.5366    
P/E dự kiến   10.4847    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A