Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GHC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.4039424286E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.402E10   1.047522059E11   55.71
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.666E10   9.6046000288E10   55.42
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4227.3171    
PE dự kiến   7.5698    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A