Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GHC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.5034257117066666E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.402E10   1.0693219898666667E11   85.3
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.666E10   9.812302651466667E10   84.92
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4227.3171    
PE dự kiến   7.553    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A