Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GHC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   89,130,000,000   45,053,992,834   25.27
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   81,830,000,000   40,464,695,682   24.72
Cổ tức bằng tiền dự kiến   3,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,991.71    
P/E dự kiến   6.89    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A