Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GHC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.51538E11   1.46862116216E11   48.46
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.708E10   1.05911384754E11   54.55
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   9.754411573E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3863.9024    
P/E dự kiến   8.5406    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A